Hoppa till innehåll
Pontus Lindström, näringspolitisk chef Säkerhetsföretagen

Fortsatt expansion i säkerhets­branschen – brist på arbetskraft begränsar

Efterfrågan på säkerhetstjänster och säkerhetssystem är fortsatt hög i en tid då kriminalitet och otrygghet är en omfattande utmaning för allmänheten, näringslivet och den offentliga sektorn. Samtidigt uppger 9 av 10 säkerhetsföretag att man för närvarande har brist på personal.

På samhällsnivå finns ett omfattande behov och intresse av att stärka tryggheten och öka säkerheten. Det återspeglas i en fortsatt stark tillväxt bland företagen som levererar säkerhetstjänster och säkerhetslösningar i Sverige. Hela 84 procent av säkerhetsföretagen uppger att de ökade sin personalstyrka under det fjärde kvartalet 2023, enligt Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer. Samtidigt uppger 87 procent av företagen att man för närvarande har brist på personal.

Pontus Lindström tillträdde nyligen tjänsten som näringspolitisk chef på Säkerhetsföretagen. 

– Säkerhetsläget i Sverige är allvarligt. Det finns en bred palett av inre och yttre hot, inklusive den senaste tidens cyberattacker mot företag och myndigheter. Det är avgörande att säkerhetsbranschen ges goda villkor att fortsätta växa runtom i landet så att kriminaliteten och otryggheten kan pressas tillbaka, säger Pontus Lindström.

Höjd beredskap kan dubblera personalbehovet

Branschen spår en fortsatt stark tillväxt under början av 2024 där 84 procent av företagen uppger att de förväntar sig en ökad efterfrågan under kommande sex månader. Enligt Pontus Lindström är en viktig fråga sektorns utveckling om regeringen höjer beredskapen i förberedelse av krigshot.

– Då kommer Försvarsmakten att ta många av de som arbetar i säkerhetsbranschen i anspråk för krigsplacering samtidigt som behovet av personella resurser i säkerhetsbranschen enligt beräkningar kan dubblas. Den kompetensförsörjningen kommer att bli utmanande att klara av. Att fler får kompetens att jobba med trygghetsskapande lösningar är därför viktigt för att lägga grunden för framtidens trygghet.

Kommuner bör nyttja lokala säkerhetsföretag

Sedan sommaren 2023 finns lagstiftning som innebär att kommunerna har ett brottsförebyggande ansvar. Senast 1 juli 2024 ska kommunerna presentera konkreta åtgärdsplaner för det brottsförebyggande arbetet. Pontus Lindström menar att det är viktigt att satsningar sker i hela landet för att stärka tryggheten på skolor, torg och andra offentliga ytor. Det gäller även när det kommer till digital säkerhet för kommuninvånarna.

– Många medborgare upplever att kriminaliteten begränsar dem i livet. Särskilt unga är också den grupp som är mest sannolik att utsättas för olika former av personbrott, ofta i eller i närheten av skolor. Att stärka tryggheten på offentliga platser är viktigt och därför behöver kommuner i högre utsträckning nyttja kunskapen och tjänster i de säkerhetsföretag som verkar lokalt för att tillsammans med Polismyndigheten minska risken att personer går in i kriminalitet och att färre utsätts för brott.

Läs rapporten i dess helhet.