Hoppa till innehåll

Om oss

Almega Säkerhetsföretagen är ett förbund inom Almega, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Medlemsföretagen är verksamma inom bevakning, värdetransporter, hemlarm, parkering och säkerhetsteknik.

Almega Säkerhetsföretagen arbetar med arbetsgivar- och branschfrågor.

En av våra huvuduppgifter på arbetsgivarsidan är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher. Avtal tecknas med Svenska Transportarbetareförbundet, Unionen och Ledarna. Dessutom bistår vi våra medlemmar med rådgivning i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrågor, förhandlingshjälp, hjälp med avtalstolkning och med processhjälp i tingsrätt och i arbetsdomstolen.

Almega Säkerhetsföretagen är också medlemmarnas röst i branschfrågor. För att underlätta för  medlemmarna att tillhandahålla trygghet med hög kvalitet över hela landet är det viktigt att regelverk som påverkar branschen utformas på bästa sätt. Säkerhetsföretagen har därför en aktiv dialog med politiker, myndigheter och kommuner för att säkerställa att branschens perspektiv tas tillvara.

Påverkansarbetet berör allt från upphandlingar till kompetensförsörjning. Relationen till polisen är särskilt viktig, eftersom myndighetens föreskrifter påverkar medlemsföretagens vardag. Dessutom kompletterar säkerhetsbranschen polisens arbete vilket gör att branschen är angelägen om att upprätthålla ett gott samarbete med polisen.

Almega Säkerhetsföretagen verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings-, bransch- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Genom serviceavgiften erbjuds medlemmarna service genom exempelvis rådgivning, förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister, informationsmöten, utbildningar samt informationsmaterial.

Etiska riktlinjer för medlemmar i Almega Säkerhetsföretagen

Som medlemsföretag i Almega Säkerhetsföretagen ska vi genom vår professionalism och seriositet följa lagar, kollektivavtal, förbundets stadgar och dessa etiska riktlinjer.

Vi som företag

  • Bemöter allmänhet, uppdragsgivare, medarbetare, kollegor och myndigheter med ärlighet, öppenhet och respekt och agerar aldrig diskriminerande
  • Planerar och utför trygghetsinsatser med fokus på största möjliga trygghet för allmänhet, uppdragsgivare och medarbetare
  • Ger korrekt information samt visar öppenhet i vår kommunikation med uppdragsgivare, medarbetare, massmedia, myndigheter och övriga intressenter
  • Hanterar misstag på ett ansvarsfullt sätt som följer tecknade avtal och villkor
  • Har lagstadgade försäkringar som uppdragsgivare och kunder kan ta del av
  • Följer alla gällande lagar och regler som främjar en sund konkurrens på lika villkor
  • Tillser att våra medarbetare har all nödvändig utbildning samt lagstadgat godkännande
  • Har nödvändig auktorisation när lagen kräver

Våra medarbetare

  • Uppträder ärligt, tryggt, hjälpsamt och ansvarsfullt i tjänsteutövningen

Dessa etiska riktlinjer är beslutad av styrelsen i Almega Säkerhetsföretagen, som också följer upp medlemsföretagens agerande avseende dessa etiska riktlinjer.

Stadgar

Säkerhetsföretagens stadgar hittar du här: