Hoppa till innehåll

Rapporter och statistik

Hur ska framtidens säkerhet se ut? Vilken roll har säkerhet idag och i framtiden? Här återfinns Säkerhetsföretagen rapporter och statistik.

Rapporter

Lagstiftning och politiska reformbehov

Inspel till ordningsvaktsutredningen

Säkerhetsföretagens rapport till den statliga utredningen ”Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter”, 2020-12-07. Näringspolitisk expert Sten Storgärds har sammanställt branschens förslag på hur ordningsvaktslagen bör moderniseras.

Kontaktperson

Pontus Lindström

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46707887451 E-post

Läs mer

De lokala ordningsvakterna för en trygg framtid i varje kommun, juni 2020

Denna rapport syftar till att ge förståelse för de lokala ordningsvakternas verksamhet på uppdrag av kommuner och det trygghetsarbetet som auktoriserade bevakningsföretag jobbar med varje dag. Rapporten formulerar ett antal politiska frågeställningar och utmynnar i förslag på reformer hur staten kan underlätta och ge bättre förutsättningar för denna del av rättssamhället. Författare: Sten Storgärds, näringspolitisk expert.

Upphandling

Upphandlingsenkät

Hur ser säkerhetsföretag på offentlig upphandling? Rapporten sammanställer enkätsvaren från medlemsföretagen. Hela 61 procent av säkerhetsföretagen anger att upphandlarna i nuläget aldrig eller nästan aldrig följer upp kraven under avtalstiden. Hälften av företagen anger att kvaliteten aldrig följs upp. Enkäten visar också att 43 procent av företagen upplever att det är mycket svårt för små och medelstora företag att delta i upphandlingar. Inget företag upplever att det är mycket enkelt för små och medelstora företag att delta i upphandling.

Upphandling för lokala ordningsvakter

Att upphandla ordningsvakter med fokus på kvalitet är viktigt. Rapporten sammanfattar några tips och råd. Författare: Sten Storgärds, näringspolitisk expert Säkerhetsföretagen.

Selecting best value – A manual for organisations awarding contracts for private guarding services

Säkerhetsföretagens europeiska samarbetsorgan har i denna rapport sammanställt en manual för hur man bäst väljer hög kvalitet i upphandlingar av bevakningsbolag.

Samhällsviktig sektor

Först på plats när terror slår till

En analys av säkerhetsföretagens roll under attentatet på Drottninggatan den 7:e april 2017. Den här analysen visar att mer än 72 ordningsvakter, väktare, värdetransportörer och
tekniker var på plats när attentatet skedde på Drottninggatan den 7:e april. Slutsatserna har inkluderats i både Polismyndighetens och MSB:s utvärdering av händelsen.

Säkerhetsföretagens roll i totalförsvar och krisberedskap, december 2017

Säkerhetsföretagens verksamheter växer. Antalet anställda i säkerhetsföretag är nu jämförbart med antalet som arbetar som poliser eller antalet anställda i Försvarsmakten. Därmed får branschen en allt större roll i samhället, också som del av krisberedskap och totalförsvar.

Den här rapporten visar att det finns behov av att stärka samarbetet mellan myndigheter och säkerhetsföretag för att gemensamt stärka Sveriges trygghet. Säkerhetsföretag är ett komplement till den offentliga tryggheten, utan att för den skull ersätta den. Men för att nå bästa effekt av de totala trygghetsinvesteringarna ser vi ett behov av att uppdatera dagens regelverk.

Statistik

Årsrapporter

Säkerhetsföretagens årsrapport 2023

Fortsatt otrygghet driver efterfrågan på säkerhetstjänster.

Säkerhetsföretagens årsrapport 2022

Trots ökade kostnader till följd av en osäker ekonomi fortsätter behovet av säkerhet att vara högt.

Säkerhetsföretagens årsrapport 2021

Fortsatt hög efterfrågan på säkerhet trots pandemin, vilket driver upp företagens kostnader för att hantera brott. Rätt reformer kan dock stärka företagens säkerhet, till exempel genom att polisen inför samma samverkansstruktur med näringslivet som myndigheten redan har med säkerhetsföretag.

Säkerhetsföretagens årsrapport 2020

Ökade trygghetsinvesteringar i skuggan av växande gängkriminalitet, så kan säkerhetsföretag komplettera polisen. Sammanställning av branschens utveckling under 2020.

Säkerhetsförtagens årsrapport 2019

Med nya uppdrag i allmänhetens tjänst – ökade rekryteringsbehov och förstärkta kompetenskrav. Svensk brottsutveckling oroar. Enligt Eurostat är Sverige bland de länder som har sämst utveckling av trygghet och säkerhet. Andelen i Sverige som utsätts för brott, våld och vandalism ökar och har nu passerat EU-snittet. Som den här rapporten visar saknar utvecklingen motstycke i jämförbara nordiska länder. Medan Danmark halverat otryggheten sedan 2011 har andelen svenskar som upplever Sverige som våldsutsatt och otryggt ökat med 27 procent under samma period.

Säkerhetsföretagens årsrapport 2018

När brott och vandalism ökar – så minskar vi trygghetsklyftorna. Säkerhetsföretagens årsrapport för 2018 visar att branschen växer. En förklaring är Sveriges växande oförmåga att hantera otrygghet. Ny statistik visar nämligen att andelen svenskar som rapporterar att brott, våld och vandalism förekommer i deras bostadsområde har ökat med 22 procent sedan 2010. Nivån på brott och vandalism är dubbelt så hög som i våra nordiska grannländer. Medan Baltikum och Sydeuropa halverat otryggheten sedan 2007 har minskningen i Sverige bara varit 2 procent.

Konjunkturbarometer

Säkerhetsföretagen mäter sedan juni 2020 hur konjunkturen i branschen utvecklas. Barometern följer Konjunkturinstitutets metoder.

2024

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, Q1 2024

Stark efterfrågan på säkerhetstjänster i hela Sverige

2023

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, Q4 2023

Fortsatt expansion i säkerhetsbranschen – brist på arbetskraft begränsar

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, Q3 2023

Efterfrågan på säkerhetstjänster ökar starkt

  • 2022

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, Q4 2022

Pressade säkerhetsföretag möter fortsatt omfattande trygghetsbehov i samhället.

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, Q3 2022

Fortsatt hög efterfrågan men tydligt ökade kostnader

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, Q2 2022

Stort rekryteringsbehov och fortsatt hög efterfrågan på trygghetsskapande åtgärder

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, Q1 2022

Stark efterfrågan på säkerhet och trygghet

2021

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, Q4 2021

Fortsatt stark behov av trygghetsskapande åtgärder.

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, Q3 2021

Fortsatt stark efterfrågan på trygghetsskapande åtgärder.

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, Q2 2021

Stark bedömd framtida efterfrågan på säkerhet.

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, april 2021

Fortsatt behov av trygghetsinsatser.

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, mars 2021

Fortsatt hög efterfrågan på trygghetsskapande insatser.

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, februari 2021

Ökad efterfrågan på trygghetsskapande åtgärder

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, januari 2021

Stark framtidstro – på grund av ökad brottslighet som driver efterfrågan

2020

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, december 2020

Fortsatt stark framtidstro, men ekonomin kräver återstartsreformer.

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, november 2020

Så kan säkerhetsföretag bidra till att stärka kvinnors trygghet i hela landet

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer för november visar en konfidensindikator med värde +51, vilket befäster ytterligare en månad med en starkare positiv tro. Branschen präglas dock samtidigt av en kvarstående inbromsad verksamhet på flygplatser och i event, vilket återspeglas i en fortsatt svag syn på uppdragsvolymer. Antalet anställda de senaste tre månaderna visar dock positiva tecken för första gången sedan sommaren.

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, oktober 2020

Omodern lagstiftning hämmar återhämtning i samhällsviktig sektor.

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, september 2020

Trygghetsinvesteringar som gör skillnad. Ökad efterfrågan – Eftersom säkerhet behövs och fungerar

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer för september visar en konfidensindikator med ett värde på +31, vilket indikerar att företagen har börjat att återhämta sig från den värsta nedgången under krisen. Samtidigt kvarstår en persistent negativ effekt genom inbromsade flygplatskontroller samt eventbevakning. Därtill kommer en generellt minskande trend med kontantbetalningar, där också kontanthanteringen som sådan går ned när ekonomin minskar. Detta återspeglas i en fortsatt negativ syn på uppdragsvolymerna. Antalet anställda har också minskat.

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, augusti 2020

Positiv framtidstro, men återstartsreformer krävs. Säkerhetsföretagens andra konjunkturbarometer visar en konfidensindikator med ett värde på -1, en svag nedgång inom säkerhetsbranschen. Det har skett en inbromsning av företagens efterfrågan, uppdragsvolym och antal anställda, men helhetsbedömningen är samtidigt mer positiv än innan sommaren.

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, juni 2020

Säkerhetsföretagens första konjunkturbarometer visar en konfidensindikator med ett värde på -13 – en svag nedgång inom säkerhetsbranschen. Det sker en inbromsning av företagens efterfrågan, uppdragsvolym och antal anställda, men då innevarande mätning är den första mätningen är det svårt att bedöma tappen gentemot tidigare
konjunkturnedgångar.

Rekryteringsenkät 

Säkerhetsföretagens rekryteringsenkät för 2022-2025 visar att upp till 17 500 rekryteringar kommer att behöva genomföras.

Händelserapportering

Säkerhetsföretagens händelserapportering 2017-2020

Branschen är påverkad av covid19-pandemin, men bara till viss del. Trots pandemin fortsätter antalet gripna att öka, vilket indikerar att det finns en underliggandande ökad brottslighet som i sin tur ökar efterfrågan på trygghetsskapande insatser.

Säkerhetsföretagens händelserapportering 2017-2019

För att utforma framtida arbetsuppgifter för branschen är det viktigt att redan idag öka kunskapen om väktare och ordningsvakter. Därför publicerar Säkerhetsföretagen årligen den samlade händelserapporteringen i branschen. Genom att Sveriges 18 000 väktare och ordningsvakter rapporterar in sina insatser digitalt kan vi följa branschens utveckling. Några trender sticker ut i årets rapport.