Hoppa till innehåll

Rut-utredningens delbetänkande ”Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget”

Övergripande synpunkter

Säkerhetsföretagen har som remissinstans ombetts att inkomma med synpunkter på föreliggande
delbetänkande om en breddning av RUT-avdraget. Säkerhetsföretagen är djupt oroade över utredarens förslag att öppna upp för icke auktoriserad bevakningsverksamhet inom ramen för trygghetsrut. Det möjliggör för kriminella och organiserad brottslighet att utnyttja systemet.

Samtidigt är vi positiva till att RUT-avdraget vidgas också till trygghet. Trygghetsrut borde dock enbart utföras av auktoriserade bevakningsföretag och certifierade hemlarmsföretag. Sådana avdrag finns redan i ett flertal europeiska länder. Det blir vidare betydligt väsentligt mer kostnadseffektivt att låta trygghetsrut tillhandahållas genom den existerande sektorn med långt över en halv miljon hemlarmsanslutna hushåll, samtidigt som kvaliteten gentemot användarna höjs.

Vi är samtidigt medvetna om att det ur ett skattemässigt perspektiv kan det finnas fördelar med att ha ett sammanhållet och transparent skattesystem. Införandet av rut-avdraget präglades också inledningsvis av en ganska snäv definition av vilka tjänster som var möjliga att då komma ifråga. Sedan dess har dock definitionen luckrats upp och rutavdrag medges nu exempelvis för miljörelaterade ändamål såsom att öka reparationer.

Att bredda rutavdraget till trygghet indikerar redan på namnet att det finns politisk avsikt att bredda det ursprungliga förslaget till ytterligare ändamål. Om syftet är att öka tryggheten är det dock väsentligt att samtidigt påpeka att det i befintlig utredning saknas ett rättsekonomiskt resonemang kring hur ett trygghetsrut kan ses i ett bredare perspektiv. Därför innehåller detta remissvar också en fördjupning kring hur ekonomiska styrmedel också skulle kunna användas för att nå ökad trygghet, som en bakgrund till varför tanken om ett trygghetsrut – dock annorlunda utformat än befintligt förslag från utredningen – är önskvärt.

Li Jansson, branschchef Säkerhetsföretagen

Ta del av hela remissvaret nedan:

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
20 februari 2020